Kas kohtuvaidluse kaotanud pool peab tasuma teise poole advokaadikulud?

 (2)
Kohtusaal
KohtusaalFoto: Andres Putting

Minu küsimus on järgmine: kas kohtuvaidluse kaotanud pool peab tasuma lisaks kohtukuludele ka vastaspoole advokaadikulud?

VASTUS:

Seadus sätestab, et kohtuvaidluse kaotanud poolelt mõistab kohus välja teise poole menetluskulud.

Menetluskuludeks on üldjuhul tasutud riigilõiv ja advokaadikulu ning teatud tõendite hankimisega seotud kulud. Kohtuotsuse märgib kohus kuidas menetluskulud poolte vahel jaotuvad. Võib olla nii, et kõik kulud mõistetakse välja kaotanud poolelt, võib olla ka nii, et kulud jaotuvad näiteks 70% ja 30% ning võib olla, et kohus jätab mõlema poole kulud nende endi kanda.

Kohtuotsuse jõustumisest alates on poolel õigus 30 päeva jooksul esitada kohtule taotlus menetluskulude suuruse kindlaksmääramiseks. Selles taotluses näitab pool ära, mis kulusid ta menetluse kestel kandis ja kui suured need olid. Seejärel kohus otsustab, kas rahuldada täielikult või osaliselt poole taotlus ja teeb selle alusel määruse. Määruse alusel peab teine pool tasuma teise poole menetluskulud.

Kui pool seda vabatahtlikult ei tee, siis kohtumäärus on täitedokumendiks, mida võib kohtutäituri kätte täitmiseks viia.

Lugupidamisega

Alan Biin

Vandeadvokaat