Haridusministeeriumi kommentaar: “Loomulikult peavad õpetajad kehtestatud reeglitest kinni pidama (sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded koolidele”, https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102) ja lastevanematel on õigus seda nõuda. Esimese asjana võiks õpetajaga rääkida ja neid reegleid talle meelde tuletada. Kui sellest abi ei ole, siis tuleks pöörduda kooli juhtkonna poole, kelle ülesandeks on tagada reeglite täitmine koolis. Kui probleem on laiem ja puudutab paljusid lapsi, siis on hea kaasata asjaajamisse kooli hoolekogu.”