Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhataja Pille Rives toob välja, et 2015. aasta kriminaalstatistika järgi toimus lapse juuresolekul 37% kõikidest registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumitest. Rivese sõnul tunnevad uuringute järgi enam kui pooled lapsed, kelle pereliikmete vahel esineb konflikte ja vägivalda, kodus toimuva suhtes hirmu ning peaaegu kõik vanemate vahelist vägivalda ja konflikte pealt näinud lapsed on kogenud mõnda depressioonile viitavat sümptomit.

Rives räägib, et vägivald ema vastu ja vanemate vahel võib kahjustada ema ja lapse suhet. “Vägivalda kogenud naised ei suuda trauma tõttu pakkuda oma lapsele piisavat tähelepanu, hoolitsust ja turvatunnet või vastupidiselt püüavad last üle kompenseerida liigse tähelepanu ja hoolitsusega, süvendades kiindumussuhet või teisi häireid, mistõttu võivad lapsed olla veelgi haavatavamad toimetulemises oma tulevastes eludes,” ilmestab ta probleemi. Rives nendib, et vaatamata probleemi tõsidusele ja ulatusele puudub Eestis lähisuhtevägivalla lapsohvrite abistamise ja varajase märkamise süsteem.

Alates 2017. aastast toimub naiste tugikeskuste rahastamine riigihanke kaudu. Riik on seni kompenseerinud ainult naiste nõustamist ning kuni käesoleva ajani ei rahasta riik lähisuhtevägivalla tunnistajateks olnud laste nõustamist avaliku teenusena. Lapsed saavad tugikeskustes riigi poolt kompenseeritud nõustamist ainult siis, kui on algatatud kriminaalasi ja neid suunatakse nõustamisele Ohvriabi poolt. Tähtvere Avatud Naistekeskus on alates 2011. aastast erinevate projektide toel piloteerinud lastele suunatud teenuseid, mille järele on suur nõudmine.

Tähtvere Avatud Naistekeskus palub TÜ Kliinikumi Lastefondi kaudu annetajate abi, et toetada lähisuhtevägivalda kogenud lastele ja emadele psühholoogilist nõustamist, maaliteraapiat ja tugigruppi. Projekti kogumaksumus on aasta vältel kuni 27 000 eurot.

Rivese varasemale kogemusele tuginedes paraneb eelnevate tegevuste tulemusel vägivallaohvriks olnud laste ja emade iseseisev toimetulek, emad on teadlikumad vägivalla mõjudest lastele ning kasvab nende võimekus oma lapsi traumast paranemise protsessis toetada. “Lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamise läbi aidatakse kaasa vägivaldse peremudeli edasikandumise katkestamisele ning parandatakse nende teadlikkust vägivallast hoidumise võimalustest,” nendib ta.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves selgitab, et fond on otsustanud aidata lähisuhtevägivalda kogenud laste ja emade psühholoogilist nõustamist, sest niivõrd tõsise teema juures on abi vaja kohe, kuid paraku on riiklikul tasandil see täna puudulikult korraldatud. “Sellele temaatikale tähelepanu juhtimine on hädavajalik ning loodame väga, et probleem saab lahenduse võimalikult kiiresti,” avaldab Ilves ning palub seniks heade annetajate tuge, et neid lapsi ja emasid aidata.

Lähisuhtevägivalda kogenud laste ja emade psühholoogilist nõustamist ja teraapiat on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgituseks „Katkised hinged”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.

Tähtvere Avatud Naistekeskus pakub professionaalset abi ja tuge vägivalla ohvritest naistele ja lastele. Tähtvere Avatud Naistekeskuse kontaktid on leitavad kodulehelt www.naistekeskus.ee.