65% hooldekodudes elavatest vanuritest saab potentsiaalselt sobimatuid ravimeid


65% hooldekodudes elavatest vanuritest saab potentsiaalselt sobimatuid ravimeid
Benu Apteek

Ravimite personaalse pakendamise teenust kasutavates Eesti hoolde- ja vanadekodudes elavate eakate ravimi kasutamise uuringust selgus, et enam kui pooltel uuritud patsientidest (64,8%) esines raviskeemis vähemalt üks potentsiaalselt sobimatu ravim.

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ja Benu apteegi sotsiaalfarmaatsia stipendiumi saanud uurimistööst selgus ka, et 34,3%-l patsientidest esines potentsiaalne ravimite koostoime, millest 7,4% olid kliiniliselt olulised koostoimed. Ravimite kasutamise ohutust uurinud üliõpilase Uljana Baburina töö tõi välja, et ravimite arvu kasv raviskeemis suurendas riski potentsiaalselt sobimatute ravimite lisandumisele raviskeemis ja suurendas ka koostoimete tekke riski.

Uuringu autori sõnul tuleks Eestis ravimite personaalse pakendamise teenuse edasiarendamisel välja töötada meetod raviskeemide hindamiseks, mille abil saaks ennetada potentsiaalselt ohtlike ravimite ja nende kombinatsioonide kasutamist eakatel patsientidel. „Aina rohkem eakaid inimesi elavad hoolde- ja vanadekodudes, kus nende ravi ja ravimite väljastamisega tegeleb meditsiiniline personal. Hoolimata sellest, et tervishoiu, k.a farmaatsia areng on andnud sellistele patsientidele võimaluse saavutada stabiilne elukvaliteet, tuleb siingi arvestada selliste probleemidega nagu polüfarmakoteraapia, ravimite ebaratsionaalne kasutamine, ohud ravimite kasutamisel ja madal ravijärgimus,” selgitas Baburina.

Benu apteegi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi koostöös annab Benu igal aastal vastavate uurimistööde olemasolul välja kuni kolm sotsiaalfarmaatsia või sellega seotud valdkonnas teostatud uurimistööde stipendiumi. Lisaks eespool viidatule pälvisid sel korral stipendiumid Kristin Kudi, kelle uurimistöö teema oli „Ravijärgimuse hindamine statiinravi alustanud ja pikaajaliselt kasutanud ambulatoorsetel patsientidel”, ning Kristin Vain, kelle uurimistöö teema oli “Apteegikülastajate arvamused, kogemused ja ootused üldapteegis osutatavate ravimite kasutamisega seotud teenuste kohta”. Kokku esitati stipendiumile kandideerimiseks kuus uurimistööd.

Uurimistööde hindamisel lähtusid komisjoni liikmed uurimistööde valdkondlikust sobivusest, valitud uurimisteema olulisusest, töö kvaliteedist ja originaalsusest ning üliõpilase panusest töö valmimisel. Stipendiumifondi osalised soovivad näidata, et tõhusam koostöö ülikooli ja erasektori vahel toob rohkem noori farmaatsiat õppima.

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja BENU apteek on sotsiaalfarmaatsia valdkonna uurimis- ja teadustööde rahastamiseks mõeldud stipendiume välja andnud juba kolmel õppeaastal. Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustöö fondist nii üliõpilased kui ka õppejõud. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot õppeaastas. Tänavuse stipendiumi üleandmine toimus 19. detsembril Tartus.