Võib-olla võiks üheks lahenduseks olla hotelliseks. Reisibüroo Hotel Tonight tehtud uuringu kohaselt vastasid 49% vastanutest, et nende kaaslane oli hotellis seksides parem, 46% aga arvas, et nemad ise olid paremad.

Kui rääkida kestusest, ütles 57%, et nad veetsid oma partneriga seksides 29 minutit kauem. Näib, et sellel on teaduslik põhjus, miks kooselu võiks olla meeldivam, kui sina ja sinu kaaslane olete end hotelli sisse seadnud.