• 2023. aasta 1. jaanuari seisuga on keskmine Eesti naine 44,5 aasta vanune. Keskmiselt elavad eakaimad naised Ida-Viru maakonnas ja Hiiu maakonnas – vastavalt 50 ja 49 aastat. Noorimad naised elavad Tartu maakonnas, kus naiste keskmine vanus on 42 aastat.

  • Keskmise Eesti naise vanus on 5 aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus.

  • Naisi on meestest rohkem – Eestis elab 718 518 naist ja 647 366 meest.

  • Naiste osakaal rahvastikust on 52,6%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste suurem osakaal tekib alates 52-aastastest.

  • 35,2% täisealistest naistest omab kõrgharidust.

  • 15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last.

  • 34,9% täisealistest naistest on abielus.

  • 1. jaanuar 2023 seisuga elab Eestis kõige rohkem Olga, Irina ja Jelena nimelisi naisi, keda on kõiki üle 10 000.

Ilusat naistepäeva!