Harjumaale Padise valda Risti kirikaeda rajatav rahupaik kujutab endast mälestuskivi Doris Kareva luuleridadega — Vaikuselaps, las valvab Su üle Valguse Vaim — rahu ja armastus — koos võimalusega sängitada mulda lapse tuhk. Lisaks valmib lähiajal internetilehekülg, mis koondab infot nõustamisvõimalustest ja pakub võimalust valusast kogemusest kõnelda. Sest mures ei pea jääma üksi.

Vajadus sarnase leinapaiga järele on tunnistanud nii värskes leinasolevad vanemad kui ka need, kelle kaotus jääb aastate taha. Analoogseidrahupaiku on viimastel aastakümnetel loodud mitmetes Euroopa riikides,samuti USA-s, Austraalias ja Kanadas. Eesti lähinaabritest on vaikseterahupaik rajatud Riiasse Püha Alberti kiriku aeda. Rahupaikadegaühenduses korraldatakse nõustamist ja regulaarseid kohtumisi lapsekaotanud peredele. Oluline on tugi, mida saadakse ühendusest teisteanaloogse kaotuse läbi elanud inimestega.

“Töötades SA TÜK Naistekliinikus ja Lastekliinikus puutun pidevalt kokku üsasiseselt hukkunute ja enneaegselt sündinud imikute surma teemaga. Hingehoidjana on minu ülesandeks jagada lapse kaotanud vanematega nende leina ja arutada kaotusega seonduvaid olulisi küsimusi,” kommenteerib TÜ Naistekliiniku hingehoidja Naatan Haamer.

“Üheks möödapääsmatuks küsimuseks on, mismoodi või kas üldse korraldada lapsega hüvastijätmine. Et imiku matmine surnuaiale tekitab paljudes vanemates tõrget, püütakse leida muid lahendusi,” põhjendab Haamer rahupaiga loomise vajadust. Algatus rahupaiga loomiseks ongi tulnud üsasiseselt hukkunud laste peredelt.

“Rahupaik oleks koht, kuhu leinav pere saab tulla kaotusvalu ja igatsusega ning saada kinnitust ja vaikivat toetust ka teiste sarnaste perede kohalolekust,” kommenteerib traumaterapeut Maire Riis.
“Selle väikese mälestusaia loomise toetamine annab tunnistust sellest, et inimesed soovivad mõista, mida sündimata või surnult sündinud lapse kaotanud pere üle võib elada. See aitab ületada nende emade ja isade üksildustunnet seoses selle sageli varjatud leinaga,” tõdeb Riis.

Rahupaiga rajamise eelarveks on 190 000 Eesti krooni ning sellest osa loodetakse koguda annetustest. Rahupaiga rajamise eestvedajaks on MTÜ Vaikuse Lapsed, mis on avanud annetusteks ka arveldusarve 221048925078.