Aruanne põhineb 27 liikmesriigi koostatud aruannetel nõukogu 2009. aasta soovituse 2009/C 296/02 rakendamise kohta, milles käsitleti suitsuvaba keskkonda ning kutsuti riike üles võtma vastu ja rakendama seadusi, millega kaitstakse kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kinnistes avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis.

Aruanne hajutab mureküsimuse, et suitsetamise keelustamine vähendab baaride ja restoranide tulusid. Selgub, et majanduslik mõju on olnud piiratud, neutraalne ja aja möödudes isegi positiivne. Siiski viidatakse, et mõned liikmesriigid on rahvatervise kaitset käsitlevate põhjalike õigusaktide vastuvõtmise ja jõustamisega teistest maha jäänud.

„Liikmesriigid on teinud järjekindlaid edusamme oma kodanike kaitsmisel tubakasuitsuga kokkupuutumise eest. Siiski on kokkupuude ELi piires väga erinev ja tubakavaba Euroopani on veel pikk tee minna. Kutsun kõiki liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi õigusaktide jõustamisel. Avaldan tunnustust neile, kes on vastu võtnud ambitsioonikad suitsetamist keelavad õigusaktid ja soovitan tungivalt teistel nende eeskuju järgida,” sõnas tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg.

Tubakasuitsuga kokkupuutumine on suremuse, haigestumise ja töövõimetuse sagedane põhjus Euroopa Liidus. Tagasihoidliku hinnangu1 kohaselt suri ELis 2002. aastal tubakasuitsuga kokkupuutumise tagajärjel rohkem kui 70 000 täiskasvanut, paljud neist olid mittesuitsetajad või töötajad, kes puutusid tubakasuitsuga kokku oma töökohal.

WHO tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevas raamkonventsioonis kutsutakse kõiki allakirjutanuid (176 osalist) üles tagama tõhus kaitse tubakasuitsuga kokkupuutumise eest töökohtadel siseruumides, ühistranspordis, avalikes hoonetes ja vajaduse korral muudes avalikes kohtades. 2007. aastal võeti vastu suunised, et aidata osalistel oma kohustusi täita.

Sellest tulenevalt võttis nõukogu 2009. aastal vastu soovituse suitsuvaba keskkonna kohta, kutsudes liikmesriike üles kehtestama meetmeid, et tagada tõhus kaitse tubakasuitsuga kokkupuutumise eest hiljemalt novembriks 2012.


Aruande muud olulisemad järeldused

- Kõik liikmesriigid teatasid, et nad on võtnud meetmeid, et kaitsta kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest.

- Riiklike meetmete ulatus ja rakendusala on märkimisväärselt erinevad. Alates 2009. aastast on umbes pooled liikmesriigid võtnud vastu suitsetamisvastaseid õigusakte või neid karmistanud. Mitu liikmesriiki alustas meetmete võtmist juba varem.

- Tundub, et mõnes liikmesriigis on probleeme kõnealuste õigusaktide jõustamisega. Eriti raske on jõustada keerulisi õigusakte, mis sisaldavad erandeid.

- Ajavahemikul 2009–2012 vähenes ELi kodanike tegelik kokkupuude tubakasuitsuga (nt baarikülastajate kokkupuute määr vähenes 46%-lt 28%-ni). Liikmesriigiti esineb siiski märkimisväärseid erinevusi.

- Belgias, Hispaanias ja Poolas on vastu võetud ulatusliku mõjuga õigusaktid, mis on võimaldanud tubakasuitsuga kokkupuute määra väga lühikese aja jooksul oluliselt vähendada.

- Suitsetamisvastastel õigusaktidel on kohene positiivne tervisemõju – väheneb südameinfarktide ja hingamisteede haigusjuhtude arv.

- Avalikkuse toetus suitsetamisvastastele õigusaktidele on Euroopas väga suur. 2009. aasta uuring näitas, et suurem osa eurooplastest toetab selliseid õigusakte. Seda suundumust kinnitavad ka riikide uuringud, mis näitavad, et pärast tõhusate meetmete rakendamist on toetus suurenenud.