Miks noored tugiisikuid vajavad?

Peres elavate laste puhul toimub üleminek iseseisvasse ellu sujuvalt  ning enamasti on noorel ikka võimalik mingiks perioodiks koju tagasi  tulla, samuti on neil olemas vanemad, kellelt tuge ja abi saada. Mis  kõige tähtsam — neil on emotsionaalne side ja turvatunne, mis lastekodus elanud noorel sageli puudub. Asenduskodu teenusele suunatud lastel on  sageli emotsionaalsed, käitumuslikud, arengu- ja terviseprobleemid, mis  on tingitud keerulisest perest ja keskkonnast, mis on olnud põhjuseks  nende asenduskodusse sattumisel. Samuti mõjutavad need faktorid hilisemat elu.

Sageli on noortel, eriti neil, kes on mitmeid hülgamisi kogenud ning palju traumasid üle elanud, madal enesehinnang, nad ei usu endasse.  Nad kardavad elus muutusi ning end proovile panna, sest neil on hirm  ebaõnnestumise ja teiste arvamuse, kriitika ees. Oluline on tekitada  noortes usaldust elu vastu ning süvendada usku, et nad saavad hakkama. Seda saab teha läbi iseenda ja oma võimete tundmaõppimise, enesesse uskumise  võrdsustunde tekitamise ning sotsiaalsete oskuste arendamise ja partnerlussuhete loomise. Kõik need oskused tuleb

Asenduskodu noored ei oska tihti inimsuhteid hoida ja väärtustada, kuna nende mineviku kogemus pole alati nii positiivne ning on seotud valusate emotsioonidega. Seega on neil vaja abi inimsuhete tähtsuse taasmõistmiseks ning usalduse loomiseks, vanade haavade parandamiseks.

Ka sina saad aidata!
Sinagi saad anda oma panuse tugiisikuteenuse jätkumisele ja anda võimaluse asenduskodust lahkuvatel noortel nõu ja abi saada!


Helistades numbril 900 8830 annetad 5 eurot


Helistades numbril 900 8838 annetad 10 eurot


221049649748 — “Astume koos ellu”


Aitäh!


Milline on tugiisiku roll?

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on aidata kaasa asendushoolduselt lahkunud noorte sujuvamale sisenemisele tööturule ning sealsele toimetulekule Tugiisikud on nõustanud noori varasemalt katkenud haridustee jätkamiseks, et omandada tööturul vajadustest lähtuv eriala. Eriala omandamine toimus mõnel juhul paralleelselt töötamisega. Samuti hõlmab tugiisikuteenus elementaarsete toimetulekuoskuste parendamist ning teiste sotsiaalsete oskuste täiendamist. Teenust finantseeritakse 2013 aasta lõpuni Sotsiaalministeeriumi korraldamisel Euroopa Sotsiaalfondist. Teenuse jätkumine on hetkel küsimärgi all, sest selleks aastaks on raha otsas.

Tugiisikuteks on noortega varasemalt kokkupuutes olnud isikud. Tugiisikute töö põhimõte on toetada noore orienteeritust positiivsetele muutustele. Tugiisik ei eesmärgista ühepoolselt noore edasisi tegevusi, vaid eesmärgid püstitab noor ise, lähtudes oma vajadustest, soovidest ja olemasolevatest ressurssidest. Lähtuvalt noore eesmärkidest kujundab koostöös lahendusstrateegiad ning koostakse noore individuaalsetele vajadustele ja tema elukeskkonna iseloomule toetuv plaan ehk teenuste ja tegevuste kogum.

Tugiisik osaleb aktiivselt noore muutusprotsessis, juhendades kavandatud tegevusi ning hinnates koos temaga eesmärkide saavutamist.

Tugiisik pakub noorele teenust 2-7 kontakttundi nädalas kuni vajaduse lõppemiseni.


Mida EATL kogutud rahaga teeb?

Kogutud raha kulub:

* tugiisiku palgaks (u 5 eurot tund);

* kulutusteks noortele —  tihti vajavad noored näiteks toiduraha või toiduaineid, küttepuid, ravimeid, imikutarbeid, või näiteks kõnekaarti, et tugiisikule helistada;

* vajadusel sõltuvusraviks noortele;

* täiendkoolitusteks ja nõustamisteks tugiisikutele;

* elluastumist toetavateks koolitusteks noortele;

* tööturule sisenemise koolitusteks noortele.


Paneme koos õla alla ja aitame Asenduskodu Töötajate Liidul tugiisikuteenuse pakkumist jätkata, et asenduskodudest lahkuvatel noortel oleks ka järgmisel aastal olemas toetus ja abi tugiisikute näol!


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid