"Pöördusite õiguskantsleri poole seoses vaikuseminutite korraldamisega koolis. Kuigi Teile on kinnitatud, et õpilastele on vaikuseminutites osalemine vabatahtlik, ei ole see Teie hinnangul päris nii, kuna õpilasel ei ole võimalik selleks ajaks klassist lahkuda," kirjutab Madise oma avalikus vastuses lapsevanemale. "Teie sõnul on tegemist sedavõrd usuvabadust riivava ja Teie last häiriva olukorraga, et kaalute võimalust vahetada kooli."

"Leian, et kool ei riku vaikuseminutite korraldamisega Teie lapse südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadust (põhiseaduse § 40), kuna tegemist ei ole usutalituse ega muul viisil mõnda usku või veendumust tutvustava meetodiga," jätkab õiguskantsler.

Vaikuseminutid on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud programm, mis toetab põhikooli riikliku õppekava rakendamist koolis. Meetod arendab õpilaste enesekohaseid oskusi ja aitab neil enda käitumist juhtides ja emotsioone kontrollides erinevates olukordades paremini toime tulla.

Kuna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab kool toetama õpilase sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, on vaikuseminutite tehnika kasutamine üks võimalus sellekohase arengu toetamiseks. "Kooli direktor tõi järelepärimisele vastates esile, et harjutusi viivad läbi vastava koolituse saanud õpetajad. Koolis korraldatakse õpilastele eraldi arutelutunde tähelepanust ja enesejuhtimisest, mis toetavad õpilase sotsiaalset ja emotsionaalset arengut," lisas Madise. "Seega ei ole alust järeldada, et vaikuseminutite harjutused riivaksid kuidagi õpilaste usulisi tõekspidamisi. Vaikuseminutite ajal ei tutvustata ühtegi usulist maailmakäsitust ega kutsuta üles mõnda usulist veendumust järgima. Meelevaldne oleks luua ka kaudseid seoseid mõne kindla usulise liikumisega, kuna vaikuseminutites kasutatav tehnika on universaalne."

Vaikuseminutite harjutuste tegemine on õpilasele vabatahtlik, kuid põhikooli riiklikust õppekavast lähtudes on selliste enesekohaste oskuste nagu enesemääratluspädevuse (põhikooli riikliku õppekava § 4 lg 4 p 3), keskendumise (§ 9 p 2), käitumise suunamise (§ 11 p 4) ja enesekontrolli (§ 12 p 3) omandamine ikkagi vajalik. MTÜ Vaikuseminutite esindaja selgitas õiguskantsleri nõunikule, et seetõttu soovitataksegi vaikuseminutite ajaks klassi jääda ka neil õpilastel, kes harjutusi kaasa teha ei soovi. Harjutusi tehakse mõned minutid ning sel ajal klassis viibimine ei peaks olema õpilase jaoks suur pingutus, mis ohustaks õppeaine omandamist.

Sellegipoolest soovitab õiguskantsler Ülle Madise juhul, kui lapsel on jätkuvalt ebameeldiv harjutuste ajal klassis viibida, rääkida probleemist õpetaja või kooli psühholoogiga.