Terviseametist saame kinnituse, et LPG seadmed on meditsiiniseadmed, mille üle tehakse järelvalvet. “Meditsiiniseadmeid võib kasutada selliselt nagu on tootja seadme kasutusjuhendis kirjeldanud. Kui tegemist on ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud seadmega, siis see on ka eraldi välja toodud,” teab Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri. “Selliste seadmete korral on mainitud ära ka, et kasutaja peab läbima vastava koolituse.”

“Kuna tegemist on meditsiiniseadmega, siis kasutaja, kes sellega teenust soovib osutada, peab olema eelnevalt veendunud, et toode vastab EL kehtestatud nõuetele,” kinnitab Saluri. “See eeldab, et kasutaja vaatab, kas seadmel on CE märgistus paigaldatud, teavitatud asutuse vastavushindamisse kaasatud (nelja kohaline number CE märgi kõrval või all), tootja nimi ja postiaadress. Kui tootja asub väljaspool EL, siis ka volitatud esindaja nimi ja aadress. Seadmega peab olema kaasas ka kasutusjuhend. Kui kasutaja tuvastab, et seadmel on puudusi, siis ei tohi seda seadet enne puuduste kõrvaldamist teenuse osutamisel kasutada. Puuduste kõrvaldamiseks tuleb võtta ühendust tootjaga ja isikuga, kellelt seade osteti. Kui kasutaja arvab, et seade on ohtlik, siis tuleb teavitada sellest ka Terviseametit."

“Kui teenuseosutaja kasutab seadet, mis ei vasta EL nõuetele, siis on ta jätnud täitmata omapoolse hoolsuskohustuse, mis tingib selle, et patsiendid/kliendid või nende esindajad (surma või tõsise kehavigastuse korral) võivad kahju nende käest välja nõuda, ilma et tootja seda hiljem hüvitaks. Sama kehtib ka siis, kui seadet kasutatakse teisiti kui tootja on ette näinud. Sellisel juhul võtab kasutaja kogu kasutamisega kaasneva riski ja ka vastutuse võimalike kõrvalmõjude eest enda kanda.”

Isegi juhul, kui seade ei ole meditsiiniseade, laienevad sellele teatud nõuded. “Ka nende nõuete täitmise üle toimub järelevalve,” ütleb ta. “Tarbijakaitseseaduse § 9 kohaselt peavad kaup ja teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele vastavalt seaduses sätestatule. Esmane nõue teenuse osutamisel on tagada kliendi terviseohutus. Enne protseduuri teostamist tuleb kindlasti klienti teavitada protseduuri käigust, vastunäidustustest, võimalikest ohtudest ja tüsistustest.”

Kuidas end kaitsta?

Selleks, et klient ei saaks ilusalongi poolt petta, peaks ta ikka eelkõige ise uurima, millise kogemusega teenuseosutaja on ja kas ta on saanud koolituse. “Kindlasti peab uurima protseduuri käiku ja selgitama välja, millised on protseduuri vastunäidustused,” selgitab Saluri.

Tänaseni LPG seadmete osas Terviseametile kaebusi esitatud ei ole. Põhilised kaebused on avalike suhete juhi sõnul seotud hoopis hügieeninõuete mittetäitmise või ebakvaliteetse teenindamisega.